REGULAMIN

KAŻDA OSOBA WYKUPUJĄCA ZEZWOLENIE NA POŁÓW I/LUB ZAKWATEROWANIE POD NAMIOTEM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM POŁOWU NA JEZIORACH: SMOLNO/MISSISIPI/MISSISIPI VIP ORAZ ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZEBYWANIA, ZACHOWANIA I KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I POSTĘPOWANIEM ZGODNIE Z OKREŚLONYMI W NIM ZASADAMI.

Regulamin połowów Jeziora Smolno 

Połów ryb :

1.Łowisko obejmuje wody Jeziora Smolno o powierzchni 17 h.
2.Uprawnioną do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno jest Ewa Moskwa-Białek
3. Sezon wędkarski trwa cały rok.
4. Wykupienie zezwolenia upoważnia do korzystania z parkingu, wiaty oraz pomostu na przesmyku Jeziora Smolno.
5. Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia właściwych ministrów dotyczących amatorskiego połowu ryb. Ponadto wprowadza się następujące zasady:

–  przy połowie na żywca lub na spinning przynęty nie mogą być uzbrojone przy pomocy kotwiczki tylko pojedynczym hakiem pozbawionym zadziora.

–  wędkarz jest zobowiązany posiadać podczas wędkowania: podbierak, długie obcążki do odhaczania ryb, rozwierak paszczy, miarę i wagę. Przy połowie karpia dodatkowo: matę karpiową, worek karpiowy oraz podbierak o boku min.100cm. , sztycę zakończoną adapterem do wyhaczania z zaczepów. Nie posiadanie czegokolwiek z tego sprzętu uniemożliwia rozpoczęcie połowów na jeziorze i upoważnia kontrolującego do odbioru zezwolenia.

–  przy połowie na żywca zabrania się korzystać z żywców innych niż złowionych w Jeziorze Smolno.

–  przed wędkowaniem każdy wędkarz zobowiązany jest powiadomić przez SMS lub telefonicznie zarządcę lub osoby upoważnione o zamiarze wędkowania, nr kom. do powiadomienia podany jest na tablicy ogłoszeń Jeziora Smolno.

–  po zakończonym wędkowaniu jednak przed odjazdem z jeziora należy wysłać SMS o zakończonym wędkowaniu i ilości złowionych ryb.

–  odłów ryb limitowanych należy odnotować z datą połowu na odwrocie zezwolenia na połów niezwłocznie po złowieniu ryby.

– ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny.

–  sprzęt pływający musi być zarejestrowany i wyposażony w środki ratunkowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

–  każdy wędkarz musi przestrzegać prawa o ochronie przyrody, środowiska oraz ustawy o rybactwie.

–  bezwzględnie zabrania się karpiarzom używania plecionek jako linki głównej.

–  używanie strzałówek zabronione

–  możliwość korzystania z leadcorów.

– bezwzględny zakaz używania surowego i zepsutego ziarna. Dozwolone tylko nęcenie ziarnami konopi lub kukurydzy z puszki. Właściciel oraz osoba kontrolująca ma prawo wglądu do zanęt.

– każdy zestaw karpiowy może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy na jego końcu.

– każdy karpiarz ma obowiązek posiadania środka odkażającego do ryb. Ryba po wypięciu z haka powinna być odkażona.

– zabrania się wychodzenia z rybą powyżej 25kg+ na brzeg, w celu sesji fotograficznej. Zdjęcia lub materiały video powinny odbywać się w wodzie, przy brzegu jeziora.

– zabrania się przetrzymywania amurów w workach karpiowych, bez względu na jego wagę oraz porę roku.

6.Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy.
7. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.
8. Uprawnieni do kontroli są: właściciel jeziora, opiekun jeziora, straż rybacka, służby leśne, policja oraz uprawniony do rybactwa i osoby przez niego uprawnione.
9. Na łowisku zabrania się:

– rozmów na tematy polityczne  😉
– rozpoczęcia łowienia bez poinformowania zarządcy
– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika oraz parkingu
– śmieci po zakończeniu łowienia każdy zabiera ze sobą
– wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową
– rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi
– głośnego zachowywania się, oraz głośnych imprez muzycznych nad jeziorem
– korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu i środków odurzających,

ustala się następujące limity połowów:
szczupak – jeden szczupak dziennie do 70cm
sandacz – zakaz zabierania
węgorz – 1 szt. dziennie
karp – zakaz
lin – 2 szt dziennie
pozostałe 3 kg dziennie

ustala się następujące wymiary ochronne:
szczupak – do 50cm i od 70cm
węgorz – do 50cm
lin – do 30 cm
leszcz – do 40 cm

pozostałe zgodnie z ustawą.

10.Nieprzestrzeganie regulaminu, wymiarów ochronnych, limitów oraz ustawy o rybactwie upoważnia dzierżawcę do odebrania pozwolenia na połów.

11.Teren obiektu nie jest kąpieliskiem w rozumieniu przepisów dlatego kąpiel w jeziorze każdy ponosi na własne ryzyko i odpowiedzialność. 12.Uprawniony do rybactwa oraz wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,  kradzież czy inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce w związku z wykupieniem  zezwolenia na połów ryb lub wynajmem sprzętu biwakowego i pływającego  nad Jeziorze Smolno.

  Korzystanie z pomostów oraz miejsc biwakowych:

 1. Uprawniony do rybactwa nie jest właścicielem pomostów i nie pobiera opłat za korzystanie z nich.
 2. Uprawniony do rybactwa pobiera opłatę tylko za zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno.
 3. Przy pomostach „bagienny”, „ dębowy”, „na skarpie” można rozbić maksymalnie dwa namioty za rozbicie namiotów nie pobiera się opłat.
 4. Zabrania się rozpalania ognisk, używania otwartego ognia w miejscach biwakowania.
 5. W każdym miejscu biwakowym obowiązuje ustawa a ochronie środowiska a szczególności zabrania się niszczenia roślinności oraz głośnego zachowania.
 6. Miejsca biwakowe usytuowane są na terenach lasów państwowych. Uprawniony do rybactwa uzyskał zgodę od Nadleśnictwa Wałcz na biwakowanie przy stanowiskach wędkarskich.
 7. Zgoda na biwakowanie obowiązuje tylko osoby, które wykupiły zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno.
 8. Nadleśnictwo Wałcz oraz uprawniony do rybactwa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki , zdarzenia losowe, oraz kradzieże, które mogą mieć miejsce na terenach biwakowych.
 9. Ze względu na zagrożenie upadającymi drzewami należy zachować szczególną ostrożność w miejscach biwakowych szczególnie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Nadleśnictwo Wałcz oraz uprawniony do rybactwa i wynajmujący namioty nie odpowiadają za szkody i wypadki  wynikłe z tego tytułu.
 10. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z pomostów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności a w szczególności: osoby nieletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej, zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  w porze nocnej zaleca się korzystanie z kamizelek ratunkowych.

Wynajem namiotów,  sprzętu biwakowego, łodzi oraz korzystanie z parkingu i wiaty.

 1. Wynajmem namiotów, sprzętu biwakowego oraz łodzi zajmuje się Robert Białek  „Biuro Tajga”.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi uwag.
 3. Wszelkie szkody, zniszczenia wynikłe podczas najmu ponosi najemca.
 4. Jeśli najemców jest więcej niż jeden to odpowiedzialność za szkody lub zniszczenia ponoszona będzie solidarnie przez wszystkich najemców.
 5. Na wniosek najemcy namiot może być ustawiony na pomoście.
 6. Najemca oświadcza, że rozumie zagrożenia wynikłe z ustawienia namiotów na pomoście i noclegów w porze nocnej a w szczególności możliwość wpadnięcia do jeziora lub zniszczenia czy utratę kosztownych rzeczy osobistych na skutek zamoczenia czy wpadnięcia do jeziora i zobowiązuje się postępować i użytkować pomost i namiot ze szczególną ostrożnością oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wynajmującego w przypadku wystąpienia powyższych zdarzeń.
 7. Najemca zobowiązuje się do: korzystania ze środków pływający w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi przepisami a w szczególności: zawsze używać kamizelek ratunkowych, nie korzystać ze środków pływających pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  nie udostępniać środków pływających osobom nieletnim bez nadzoru opiekuna.
 8. Ze względów bezpieczeństwa podczas biwakowania na pomostach zaleca się używanie kamizelek ratunkowych w porze nocnej.

  Biuro Tajga   Robert Cezary Białek

  REGULAMIN  JEZIORA MISSISIPI/ MISSISIPI VIP  (Studnica, Studniczka)          

   Połów ryb

 1. Łowisko obejmuje wody Jeziora Missisipi o powierzchni 24ha +12ha.
 2. Uprawnionym do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi/ Missisipi Vip jest Robert Cezary Białek:  kom.601 848 801; 601 878 800
 3.  Sezon wędkarski trwa cały rok.
 4.  Wykupienie zezwolenia upoważnia do korzystania ze stanowiska wędkarskiego.
 5.  Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia właściwych ministrów dotyczących amatorskiego połowu ryb. Ponadto wprowadza się następujące zasady:

 przy połowie na żywca lub na spinning przynęty nie mogą być uzbrojone przy pomocy kotwiczki tylko pojedynczym hakiem pozbawionym zadziora.

 wędkarz jest zobowiązany posiadać podczas wędkowania: podbierak, długie obcążki do odhaczania ryb, rozwierak paszczy, miarę i wagę. Przy połowie karpia dodatkowo: matę karpiową, worek karpiowy oraz podbierak o boku min.100cm., sztycę zakończoną adapterem do wyhaczania z zaczepów. Nieposiadanie czegokolwiek z tego sprzętu uniemożliwia rozpoczęcie połowów na jeziorze i upoważnia kontrolującego do odbioru zezwolenia.

 – przy połowie na żywca zabrania się korzystać z żywców innych niż złowionych w Jeziorze Missisipi.

 przed wędkowaniem każdy wędkarz zobowiązany jest powiadomić przez SMS lub telefonicznie zarządcę lub osoby upoważnione o zamiarze wędkowania, nr kom. 601 878 800; 601 848 801

 po zakończonym wędkowaniu jednak przed odjazdem z jeziora należy wysłać SMS o zakończonym wędkowaniu i ilości złowionych ryb.

 odłów ryb limitowanych należy odnotować z datą połowu na odwrocie zezwolenia na połów niezwłocznie po złowieniu ryby.

 ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny.

 sprzęt pływający musi być zarejestrowany i wyposażony w środki ratunkowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 każdy wędkarz musi przestrzegać prawa o ochronie przyrody, środowiska oraz ustawy o rybactwie.

zabrania się karpiarzom bezwzględnie używania plecionek jako linki głównej

–  zakaz używania strzałówek

–  możliwość korzystania z leadcorów

– bezwzględny zakaz używania surowego i zepsutego ziarna. Dozwolone nęcenie tylko ziarnem konopi lub kukurydzą z puszki. Właściciel oraz osoba kontrolująca ma prawo do wglądu zanęt.

– każdy zestaw karpiowy może być wyposażony tylko w jeden haczyk bezzadziorowy na jego końcu

– obowiązek posiadania odkażacza do ryb. Każda ryba po wypięciu z haka powinna być odkażona.

– zabrania się wychodzenia z rybą powyżej 25 + na brzeg, w celu sesji fotograficznej. Zdjęcia lub materiały video powinny odbywać się w wodzie, nad brzegiem.

– zabrania się trzymania amurów w workach karpiowych, bez względu na jego wagę oraz porę roku.

  ustala się następujące limity połowów :

szczupak – ZAKAZ

sandacz – ZAKAZ

węgorz – 1 szt. dziennie

karp –  ZAKAZ

lin – 2 szt. dziennie

pozostałe 3 kg dziennie

ustala się następujące wymiary ochronne :

 węgorz –   do 50cm

lin – do 30 cm

leszcz – do 40 cm

pozostałe zgodnie z ustawą.

 1. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy.
 2. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.
 3.  Uprawnieni do kontroli są: właściciel jeziora, opiekun jeziora, straż rybacka, służby leśne, policja oraz uprawniony do rybactwa i osoby przez niego uprawnione.
 4.  Na łowisku zabrania się:

– rozmów na tematy polityczne  🙂
– rozpoczęcia łowienia bez poinformowania zarządcy;
– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika oraz parkingu;
– śmieci po zakończeniu łowienia  każdy zabiera ze sobą;
– wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową;

– rozpalania ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym;
– głośnego zachowywania się;

– korzystania ze środków pływających pod wpływem alkoholu;

10.Nieprzestrzeganie regulaminu, wymiarów ochronnych, limitów oraz ustawy o rybactwie upoważnia dzierżawcę do odebrania pozwolenia na połów.

11.Teren obiektu nie jest kąpieliskiem w rozumieniu przepisów dlatego kąpiel w jeziorze każdy ponosi na własne ryzyko i odpowiedzialność.12. Uprawniony do rybactwa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież czy inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce w związku z wykupieniem zezwolenia na połów ryb na Jeziorze Missisipi (Studnica, Studniczka).

  Korzystanie ze stanowisk:

 1. Uprawniony do rybactwa pobiera opłatę tylko za zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi/ Vip (Studnica, Studniczka).
 2. Zabrania się rozpalania ognisk, używania otwartego ognia w miejscach biwakowania.
 3. W każdym miejscu biwakowym obowiązuje ustawa a ochronie środowiska a szczególności zabrania się niszczenia roślinności oraz głośnego zachowania.
 4. Zwierzęta towarzyszące osobom przebywającym na terenie leśnym muszą być trzymane na smyczy.
 5. Zgoda na biwakowanie obowiązuje tylko osoby, które wykupiły zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi/VIP (Studnica, Studniczka).
 6. Nadleśnictwo Świerczyna oraz uprawniony do rybactwa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia losowe, oraz kradzieże, które mogą mieć miejsce na terenach biwakowych.
 7. Ze względu na zagrożenie upadającymi drzewami należy zachować szczególną ostrożność w miejscach biwakowych szczególnie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Nadleśnictwo Świerczyna oraz uprawniony do rybactwa nie odpowiadają za szkody i wypadki wynikłe z tego tytułu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z pomostów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności a w szczególności: osoby nieletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej, zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, w porze nocnej zaleca się korzystanie z kamizelek ratunkowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE JEZIORA MISSISIPI:

– lokalizacja:

jezioro rynnowo-polodowcowe na Równinie Wałeckiej, położone we wsi Studniczka przy drodze wojewódzkiej nr 177 w woj. zachodniopomorskim, w gminie Wierzchowo.

– długość obu jezior – 3.1 km;

– powierzchnia jezior: Studnica 24ha i Studniczka 12ha;

– szer. maksymalna -140 m;

– głębokość maksymalna – 4m;

Jezioro ma kształt podłużny o przebiegu południkowym, wizualnie przypominającym kształt rzeki. Od strony zachodnio-południowej stromy brzeg – skarpy porośnięte lasem, od strony pólnocno-wschodniej  – teren pagórkowaty, z zatokami, cyplami, porośnięty lasem. Jeziora połączone przesmykiem.