REGULAMIN

KAŻDA OSOBA WYKUPUJĄCA ZEZWOLENIE NA POŁÓW I/LUB ZAKWATEROWANIE POD NAMIOTEM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM POŁOWU NA JEZIORACH: SMOLNO/MISSISIPI/MISSISIPI VIP ORAZ ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZEBYWANIA, ZACHOWANIA I KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I POSTĘPOWANIEM ZGODNIE Z OKREŚLONYMI W NIM ZASADAMI.

Regulamin połowów na jeziorach Smolno, Missisipi oraz Missisipi VIP

Uprawnionym do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi/ Missisipi VIP jest Robert Cezary Białek:  tel. 601 848 801; tel. 601 878 800

Uprawnioną do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno jest Ewa Moskwa-Białek tel. 601 848 801; tel. 601 878 800

Doba na łowiskach zaczyna się o godz: 12:00, a kończy o godz. 11:00

 1. Sezon wędkarski trwa cały rok.
 2. Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia właściwych ministrów dotyczących amatorskiego połowu ryb.
 3. Przed wędkowaniem każdy wędkarz zobowiązany jest powiadomić przez SMS lub telefonicznie zarządcę lub osoby upoważnione o zamiarze wędkowania.
 4. Przy połowie karpia należy posiadać: matę karpiową, worek karpiowy, odkażacz, podbierak o boku min. 100 cm oraz sztycę lub kotwiczkę do wyhaczania z zaczepów.
 5. Nie posiadanie któregokolwiek z akcesoriów wymienionych w pkt 4 uniemożliwia rozpoczęcie wędkowania i upoważnia kontrolującego do odbioru zezwolenia.
 6. Zestaw karpiowy może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy na jego końcu.
 7. Karp po wyholowaniu ma być niezwłocznie wyhaczony, a rana po haku odkażona
 8. Zakazuje się używania plecionki jako linki głównej (za wyjątkiem jeziora Missisipi VIP)
 9. Niedozwolne jest używanie strzałówki w tym leadcoru.
 10. Nakaz stosowania zestawów z bezpiecznym klipsem. Tym samy zabronione jest montowanie zestawów z ciężarkiem przelotowym.
 11. Ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny. Sesja zdjęciowa ma trwać możliwie krótko.
 12. Zabrania się wychodzenia z rybą powyżej 25kg+ na brzeg, w celu sesji fotograficznej. Zdjęcia lub materiały video powinny odbywać się w wodzie, przy brzegu jeziora.
 13. Zabrania się przetrzymywania amurów w workach karpiowych, bez względu na wagę oraz porę roku.
 14. Zakaz używania ziaren innych niż gotowe sklepowe ziarna, oryginalnie zapakowane. Właściciel oraz osoba kontrolująca ma prawo wglądu do zanęt.
 15. Sprzęt pływający musi być zarejestrowany i wyposażony w środki ratunkowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 16. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 17. Należy zachować ostrożność w miejscach biwakowych, szczególnie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Nadleśnictwo Wałcz oraz uprawniony do rybactwa i wynajmujący namioty nie odpowiadają za szkody i wypadki  wynikłe z tego tytułu.
 18. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z pomostów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Osoby nieletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej. Po zakończeniu połowów obowiązkowe jest pozostawienie stanowiska w takim stanie, w jakim się je zastało. Śmieci po zakończeniu łowienia każdy zabiera ze sobą.
 19. Uprawnieni do kontroli są: właściciel jeziora, opiekun jeziora, straż rybacka, służby leśne, policja oraz uprawniony do rybactwa i osoby przez niego uprawnione.
 20. Niedozwolone jest:
 • wycinanie, łamanie drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową
 • rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi
 • głośne zachowywanie się
 1. Przy połowie na żywca lub na spinning przynęty nie mogą być uzbrojone przy pomocy kotwiczki tylko pojedynczym hakiem pozbawionym zadziora, a wędkarz przy sobie jest zobowiązany posiadać: podbierak, długie obcążki do odhaczania ryb, rozwierak paszczy, miarę i wagę
 2. Przy połowie na żywca zabrania się korzystać z żywców innych niż złowionych w danym jeziorze.
 3. Każdy przebywający nad jeziorami musi przestrzegać prawa o ochronie przyrody, środowiska oraz ustawy o rybactwie.
 4. Po zakończonym wędkowaniu jednak przed odjazdem z jeziora należy wysłać SMS o zakończonym wędkowaniu i ilości złowionych ryb.
 5. Teren obiektu nie jest kąpieliskiem w rozumieniu przepisów dlatego kąpiel w jeziorze każdy ponosi na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Uprawniony do rybactwa oraz wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,  kradzież czy inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce w związku z wykupieniem  zezwolenia na połów ryb lub wynajmem sprzętu biwakowego i pływającego  na jeziorach.
 7. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.
 8. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb zarządca łowiska zastrzega możliwość naliczenia kary w wysokości 2000 zł za każdy kilogram ryby, odebrania pozwolenia na wędkowanie  oraz publikacji danych na mediach społecznościowych łowiska.
 9. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zobowiązane są do opuszczenia łowiska bez zwrotu opłaty.
 10. Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich fotografii i materiałów filmowych przez właściciela.

Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ 

Ustala się następujące limity połowów:

 • karp – zakaz zabierania
 • lin – 2 szt dziennie 
 • sandacz – zakaz zabierania
 • szczupak – jeden szczupak dziennie do 70cm
 • węgorz – 1 szt. dziennie
 • pozostałe 3 kg dziennie

Ustala się następujące wymiary ochronne:

 • lin – do 30 cm
 • leszcz – do 40 cm
 • szczupak – do 50cm i od 70cm
 • węgorz – do 50cm
 • pozostałe zgodnie z ustawą

Nieprzestrzeganie regulaminu, wymiarów ochronnych, limitów oraz ustawy o rybactwie upoważnia dzierżawcę do odebrania pozwolenia na połów.

Wynajem namiotów, sprzętu biwakowego, łodzi oraz korzystanie z parkingu i wiaty.

 1. Wynajmem namiotów, sprzętu biwakowego oraz łodzi zajmuje się Robert Białek  „Biuro Tajga”.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi uwag.
 3. Wszelkie szkody, zniszczenia wynikłe podczas najmu ponosi najemca.
 4. Jeśli najemców jest więcej niż jeden to odpowiedzialność za szkody lub zniszczenia ponoszona będzie solidarnie przez wszystkich najemców.
 5. Najemca oświadcza, że rozumie zagrożenia wynikłe z ustawienia namiotów na pomoście i noclegów w porze nocnej a w szczególności możliwość wpadnięcia do jeziora lub zniszczenia czy utratę kosztownych rzeczy osobistych na skutek zamoczenia czy wpadnięcia do jeziora i zobowiązuje się postępować i użytkować pomost i namiot ze szczególną ostrożnością oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wynajmującego w przypadku wystąpienia powyższych zdarzeń.
 6. Najemca zobowiązuje się do: korzystania ze środków pływający w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi przepisami a w szczególności: zawsze używać kamizelek ratunkowych, nie korzystać ze środków pływających pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  nie udostępniać środków pływających osobom nieletnim bez nadzoru opiekuna.
 7. Ze względów bezpieczeństwa podczas biwakowania na pomostach zaleca się używanie kamizelek ratunkowych w porze nocnej.